Voorwaarden / Huisregels

Voorwaarden/huisregels van Mijn Jolige Roedel

Begrippen:

Onder Hondenschool wordt verstaan Mijn Jolige Roedel (MJR) die onder deze naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

Onder cursist wordt verstaan de hondeneigenaar of zij die de hondenschool hebben ingeschakeld met betrekking tot de opvoeding en training van zijn/haar hond waarbij men pas definitief cursist genoemd mag worden op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen de hondenschool en cursist in spe overeengekomen cursusgeld.

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst waarbij MJR zich aan de cursist verbindt tot het geven van een door MJR aangeboden cursus/activiteit.

Contractperiode is de duur van de overeenkomst in de vorm van een of meerdere cursussen en/of activiteiten.

Aangaan van de overeenkomst

Deze voorwaarden gelden voor alle door MJR en cursist aanvaarde cursussen/activiteiten

Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk aangegaan worden door middel van een aanmelding via het aanmeldingsformulier welke te vinden is op www.hondenclubMJR.nl

Met de aanmelding verplicht de cursist in spe zich tot het voldoen van het verschuldigde lesgeld voor de eerste lesdag. Er wordt geen restitutie gegeven.

Indien tijdige betaling uitblijft, is MJR gerechtigd de cursist in spe niet toe te laten tot de cursus.

Na aanmelding en ontvangen betaling ontvangt de cursist per mail een bevestiging van deelname aan de cursus.

Afmelding van de cursus

Indien door ziekte of overmacht de cursus voortijdig door de cursist of hond beëindigd moet worden dan dient er een doktersverklaring cq dierenartsverklaring overlegd te worden waarmee de mogelijkheden worden besproken tot het op een later tijdstip volgen van de lessen of eventueel restitutie van het resterende cursusgeld. MJR bepaalt in deze de hoogte van de restitutie.

Indien de cursus door ziekte of overmacht van de instructeurs door MJR voortijdig wordt beeindigd dan wordt het resterende cursusgeld aan de cursist terug betaald.

Indien er door weersomstandigheden lessen uitvallen, denk aan storm, sneeuwval, gladheid,  hitte, onweer of door andere natuur verschijnselen dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gemiste lessen leiden niet tot restitutie van het lesgeld. Inschrijving vervalt bij afwezigheid van 6 of meer lessen zonder restitutie van het betaalde lesgeld.

Wie worden tot de cursus toegelaten?

Cursisten van 16 jaar en ouder, indien jonger dan 16 jaar in overleg met de instructeurs en onder begeleiding van iemand ouder dan 16 jaar.

Honden en of cursisten die geen risico vormen voor de gezondheid van de andere deelnemende honden en cursisten.

Honden die zijn geënt volgens de reguliere entingen (hiertoe kan MJR inzage vragen in het hondenpaspoort).

Honden met de minimale leeftijd van 7weken mits de hond de eerste enting en ontworming heeft gehad.

Gezonde honden die dus geen diarree hebben, niet overgeven, niet hoesten, die niet mank lopen, geen jeuk hebben, geen kale plekken hebben.

Loopse teven mogen deelnemen aan de cursus maar wel in overleg met de instructeur.

Honden die geënt zijn tegen kennelhoest.

Indien de cursus door ziekte van de hond of loopsheid niet gevolgd kan worden wordt u aangeraden de les bij te wonen zonder hond zodat er thuis geoefend kan worden.

Cursisten met hond die gebruik maken van halsbanden of tuigjes met gesp of kliksluiting, gentle leader of halti in combinatie met een normale lijn zijn toegestaan. Werpkettingen, stroombanden, wurgbanden, slipkettingen, prikbanden, half checks en dergelijk zijn niet toegestaan op het terrein. Ook een flexilijn of rolriem worden niet geaccepteerd.

Algemeen

MJR maakt gebruik van een positieve leermethode dus slaan, schoppen in het nekvel pakken van de hond of andere vormen van geweld ten opzichte van de hond zijn niet toegestaan.

Voorkom agressie en laat voor- tijdens of na de cursus de honden niet aangelijnd aan elkaar snuffelen.

In de manege en in de stallen mag niet gerookt worden.

Telefoons tijdens de lessen svp uit of op stilstand zetten.

Cursisten dienen minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij verhindering zie bij punt afmelding cursus.

Cursist moet degelijk gekleed zijn dus geen loshangende sjaals of haren of open jassen. Omdat getraind wordt in het zand van de manage bak is goed schoeisel aangeraden.

Het is de cursist toegestaan om andere personen mee te brengen naar de training doch uitsluitend op eigen risico van de cursist. Deze personen dienen zich niet hinderlijk op te stellen en zich aan de instructies van de instructeur te houden.

De instructeurs zijn verplicht tot het onderhouden van hun vaardigheden betreffende deskundigheid en kennis door middel van bijscholingen en trainingen.

Indien u verzocht wordt om hulpmiddelen ten behoeve van de training aan te schaffen verwachten wij dat u hierin meegaat. (Eea kan gevraagd worden ivm veiligheid van personen en honden).

Toezeggingen in welke zin dan ook die gedaan zijn door de instructeur worden geacht niet geldig te zijn tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd.

MJR wil geen overlast zijn voor de omwonenden en de eigenaren en bezoekers van Manege Meijers. Dit houdt in dat u parkeert op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen en dat u de ontlasting van de hond zelf dient op te ruimen in de daarvoor aangewezen afvalbakken en of prullenbakken. Dit geldt ook voor overige vormen van vervuiling.

De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last veroorzaken zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door MJR van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Aansprakelijkheid

MJR is niet aansprakelijk voor schade, diefstel, verlies, ongevallen etc zowel op als buiten de trainingslocatie.

Tevens is MJR niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.

Schade kan nooit verhaald worden op MJR.

Kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod van MJR op internet of andere publicaties binden MJR niet.

MJR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit die plaatsvindt.

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.

Van iedere cursist wordt verwacht dat ze van onze voorwaarden en huisregels kennis hebben genomen alvorens het inschrijfformulier in te sturen en/of het cursusgeld te hebben voldaan.